test/random_test.cc
changeset 92 5d4decd1b870
parent 39 0a01d811071f
child 102 81563e019fa4
   1.1 --- a/test/random_test.cc	Thu Feb 28 17:06:02 2008 +0100
   1.2 +++ b/test/random_test.cc	Fri Mar 14 16:57:49 2008 +0000
   1.3 @@ -33,4 +33,5 @@
   1.4  a=lemon::rnd.gamma(4);
   1.5  //Does gamma work with integer k?
   1.6  a=lemon::rnd.gamma(4.0,0);
   1.7 + a=lemon::rnd.poisson(.5);
   1.8 }