COIN-OR::LEMON - Graph Library

Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

Last modified 14 years ago

#349 closed defect (duplicate)

1.1.1 nem fordult vindózban cmake 2.8

Reported by: Geleji János Owned by: Akos Ladanyi
Priority: major Milestone:
Component: build system Version: release branch 1.1
Keywords: LEMONConfig.cmake.in Cc:
Revision id:

Description

verzió 1.1.1 hiányzik a .zip-ből egy fájl: LEMONConfig.cmake.in emiatt a cmake hibát jelzett. ha bemásoltuk a hg-ből az ugyanilyen nevű fájlt, akkor működött.

Change History (2)

comment:1 Changed 14 years ago by Akos Ladanyi

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Ez ugyanaz mint a #322. Ugyan ki lett javítva az 1.1-es ágban, de a javítás kiadott verzióba még nem került bele.

comment:2 in reply to:  description Changed 14 years ago by Alpar Juttner

Replying to jani129:

Let me kindly remind you that the communication here should be in English.

Note: See TracTickets for help on using tickets.